U zavisnosti od lokacije potrebno je izvršiti pripreme terena pre montaže objekta. Neophodno je izvršiti skidanje humusnog sloja tla u debljini od približno 30cm, a po potrebi i više. Iskopano tlo zamnjuje se drobljenim kamenom. Nasipanje se vrši u dva sloja u debljini 15-20cm. Nabijanje izvesti do poptune i ujednačene zbijenosti.

Pre montaže objekta izvršiti proveru zbijenosti, orijentaciono modul zbijenosti treba da se kreće u granicama Mv=30-40MPa.

Na konstrukciju mogu delovati manje ili veće sile vetra što zavisi od lokacije objekta , konfiguracije okolnog terena, kategorije hrapavosti itd, i osnovne brzine vetra koja može biti postignuta na konkretnoj lokaciji. Imajući to u vidu javlja se potreba za obezbeđenjem objekta ukoliko je ukupna sila vetra veća od minimalne težine objekta u eksploataciji. Tada se mora predvideti izrada armiranobetonskih temelja odgovarajućih dimenzija, tako da ukupna minimalna težina objekta u eksploataciji i težina temelja daju dovoljnu sigurnost na preturanje i klizanje objakta.